Provozní řád zkušebny v klubu Uhelna KD

Úvodní ustanovení

 1. Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem hudební zkušebny Centrem kultury města Písek (dále jen „provozovatel“) a jeho návštěvníky při poskytování služeb provozovatele. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků zkušebny.
 2. Provozovatel: Centrum kultury města Písek, Nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, IČO 71294619, DIČ CZ71294619
 3. Návštěvník zkušebny je povinen seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Objednáním zkušebny návštěvník stvrzuje, že se s tímto provozním řádem seznámil, a že s jeho obsahem plně a bez výhrad souhlasí.
 4. Jakoukoli změnu provozního řádu oznámí provozovatel návštěvníkům na internetových stránkách www.centrumkultury.cz.
 5. Provozní řád je závazný pro všechny osoby a skupiny, pohybující se v prostorách zkušebny.

Zkušebna

 1. Smyslem provozu zkušebny je poskytnout prostor pro hudební zkoušení jednotlivců i amatérských kapel tvořených zejména mladými hudebníky.
 2. Ve zkušebně je k dispozici základní ozvučovací vybavení.
 3. Aktuální stav vybavení se nachází na stránkách www.centrumkultury.cz.
 4. V případě zájmu o využití vybavení, napište své požadavky při rezervaci do Poznámka/požadavek

Provozní doba a rezervace termínu ve zkušebně

 1. Zkušebna je k dispozici denně od 09:00 – 22:00, dle dohody.
 2. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou uveřejňovány na webových stránkách www.centrumkultury.cz.
 3. Rozvrh zkoušek jednotlivých kapel či jednotlivců sestavují sami návštěvníci prostřednictvím služby „rezervujte si svůj čas ve zkušebně“ na stránkách www.centrumkultury.cz.
 4. Zkušebnu je možné si objednat také písemně formou mailu nebo telefonicky.
 5. Každý návštěvník je oprávněn učinit rezervaci zkušebny dle vlastního uvážení. K realizaci objednávky je nutné vybrat datum, čas, vyplnit formulář a odeslat formulář. Zarezevované ale neobjednané časy (neodeslání vyplněného formuláře) se ruší automaticky vždy každou hodinu
 6. V případě, že návštěvník nemůže využít objednaný termín zkušebny, oznámí tak neprodleně správci zkušebny.

Poplatky za využívání zkušebny

 1. Návštěvník je oprávněn užívat služeb zkušebny bez zvláštní registrace, nutné je pouze objednání zkušebny předem a dodržování provozního řádu.
 2. Poplatek za využití zkušebny je stanoven na 100 Kč za jednu hodinu.
 3. Poplatek je splatný k rukám provozovatele v hotovosti při převzetí zkušebny do užívání nebo dle předchozí dohody s provozovatelem.
 4. Při úmyslném poškození zařízení zkušebny je návštěvník povinen uhradit takto vzniklou škodu provozovateli v plné výši.

Pravidla chování ve zkušebně

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se ve zkušebně v souladu s tímto provozním řádem a v souladu s pokyny provozovatele.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
 3. Každý návštěvník je plně odpovědný za veškeré věci, které do zkušebny přinese, nebo je v něm uloží. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za vnesené předměty.
 4. Návštěvníci užívají zkušebnu na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za zranění či úrazy vzniklé ve zkušebně. Při užívání zkušebny nesmí žádný návštěvník ohrozit zdraví, či majetek jiných návštěvníků nebo provozovatele.
 5. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
 6. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši.
 7. Návštěvník nese odpovědnost za škodu způsobenou v době využívání zkušebny. Tato odpovědnost se nevztahuje na škody způsobené vyšší mocí a předem nahlášeným stavem zařízení.
 8. Před započetím každé zkoušky jsou návštěvníci povinni zkontrolovat stav zařízení umístěných ve zkušebně, či nejeví známky poškození, či závady. V případě, že objeví na zařízení známku poškození, či závady, jsou povinni ihned informovat provozovatele, pokud není provozovatel přítomen, zapíší tuto závadu do „knihy závad“. Použití takového zařízení je zakázáno. Nebude-li návštěvník provozovatele informovat o poškození či závadě na zařízení, či vyjde-li najevo poškození či závada na zařízení bezprostředně při další návštěvě po skončení jeho rezervace, je odpovědný za škodu na zařízení, a to v plné výši.
 9. Po skončení každé zkoušky je každý návštěvník povinen zkontrolovat, zda zařízení nenese známky poškození, či závady. Objeví-li návštěvník poškození či závadu na zařízení, je povinen bezodkladně informovat provozovatele a učinit veškeré nutné kroky k tomu, aby na zařízení nevznikla další škoda.
 10. Škoda se hradí v penězích. Návštěvník je povinen uhradit škodu do 7 dnů od vzniku škody, případně dle dohody s provozovatelem.
 11. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru zkušebny včetně přilehlých chodeb, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 12. V prostorách zkušebny je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Do prostor zkušebny je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku provozovatele nebo třetích osob.
 13. Každý návštěvník bere na vědomí, že ve zkušebně se může nacházet zařízení, které je ve vlastnictví třetí osoby. Návštěvník není oprávněn užívat zařízení, které není ve vlastnictví provozovatele. V případě, že návštěvník tento zákaz poruší, odpovídá za veškerou škodu, kterou svým jednáním způsobí.
 14. Při opuštění prostor zkušebny je člen povinen zkontrolovat, zda nezůstal zapnutý nějaký elektrický spotřebič či světlo a zda je prostor uklizen a zabezpečen.
 15. Zakazuje se vstup do zkušebny osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že kterékoli ustanovení tohoto provozního řádu nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tento provozní řád je, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení provozního řádu.
Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 11. září 2017.